Obchodné podmienky

Úvod

Prevádzkovateľom je Air Support SK s.r.o. so sídlom Horný Val 8/17, 010 01 Žilina (ďalej len "prevádzkovateľ").

Vznik a predmet zmluvného vzťahu

Prevádzkovateľ zabezpečuje účasť na rôznych akciách a aktivitách popísaných v ponuke prevádzkovateľa (ďalej tiež len "služby") pre príjemcu služby (ďalej len "príjemca", tj. Osoba, ktorá je držiteľom vystaveného certifikátu) na základe nákupu poukazu na let (ďalej tiež ako "certifikát" alebo "tovar"). Poukaz môže objednávajúci (ďalej len "objednávajúci") kúpiť pre seba alebo pre tretiu osobu.

Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok prevádzkovateľa dodať objednávajúcemu poukaz na let a zaistiť príjemcovia služieb dodanie služieb v ňom popísaných poskytovateľom služieb a záväzok objednávajúceho zaplatiť prevádzkovateľovi za dodanie tohto poukazu dohodnutú cenu. Objednaním tovaru objednávajúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

Poukaz k letu tvorí sprievodný list a letový certifikát, ktorý je platný do okamihu poskytnutia služby pri rešpektovaní doby platnosti uvedenej v priloženom sprievodnom liste a ktorý oprávňuje príjemcu služieb na čerpanie služieb. Sprievodný list tiež obsahuje ďalšie podmienky za ktorých budú služby poskytované, a informácie o týchto všeobecných obchodných podmienkach. Tieto podmienky poskytovania služieb sú tiež uvedené na internetových stránkach. Objednaním letu objednávajúci bezvýhradne akceptuje tieto podmienky. Príjemca služieb vyslovuje súhlas s uzatvorenou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami použitím letového certifikátu.

Objednania, dodanie a rezervácia služieb

Objednanie - písomná, emailová alebo telefonická objednávka predstavuje návrh objednávajúceho na uzavretie zmluvy o kúpe tovaru špecifikovaného v objednávke. Prijatím objednávky (akceptáciou návrhu) vzniká zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a objednávateľom.

Miesto dodania - záväzok prevádzkovateľa dodať objednávajúcemu, alebo príjemcovi (uvedenému v objednávke) tovar je splnený doručením tovaru v mieste dodania tovaru. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené objednávajúcim v objednávkovom formulári.

Spôsob prevzatia - za doručenie certifikátu objednávajúcemu alebo príjemcovi (osobe uvedenej v objednávke) sa považuje prevzatie certifikátu objednávajúcim, príjemcom (osobou uvedenou v objednávke) alebo inou oprávnenou osobou zdržiavajúci sa v dobe doručenia na mieste dodania. Prevádzkovateľ nezodpovedá za stratu či odcudzenie certifikátu.

Platnosť certifikátu - službu je nutné vyčerpať do uplynutia doby platnosti darčekového certifikátu. Platnosť certifikátu je vyznačená v priloženom sprievodnom liste v kolónke "Platnosť do:". Po uplynutí tejto lehoty príjemca služieb stráca nárok na poskytnutie vybranej služby, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu, ak s ním písomne nebude dohodnuté inak. Platnosť zážitkového certifikátu je možné predĺžiť o 6 mesiacov za cenu 20, - EUR; toto je nutné dohodnúť telefonicky alebo e-mailom najneskôr v posledný deň platnosti certifikátu.

Rezervácia - rezervácia termínu a miesta poskytnutia služieb musí byť dohodnutá s prevádzkovateľom a to najmenej týždeň pred samotným poskytnutím služieb, prípadne v lehote dlhšej, pokiaľ je tak ustanovené v popise služby. Najskôr však taká rezervácie môže byť urobené po tom, čo bola uhradená cena poskytovaných služieb. Rezervácií termínu a miesta konania aktivity sa prevádzkovateľ zaväzuje zabezpečiť príjemcovi poskytnutie služieb v dohodnutom rozsahu a kvalite. Rezervácia je záväzná.

Plnenie služieb - služba bude poskytnutá osobe uvedenej pri rezervácii termínu (príjemcovi služby). Darčekový certifikát môže byť prevedený na ďalšiu osobu, pričom osoba prevádzajúca certifikát je povinná informovať nového oprávneného o právach a povinnostiam plynúcich zo zmluvy, ktorú on alebo objednávajúci uzavrel s prevádzkovateľom, ako aj o týchto obchodných podmienkach. Darčekový certifikát nemôže byť vymenený za peniaze.

Storno rezervácie - rezerváciu môže príjemca služby zrušiť najneskôr 3 pracovné dni pred dohodnutým termínom rezervácie a dojednať termín nový v rámci platnosti certifikátu. Rezervácie zrušené príjemcom neskôr ako v predchádzajúcom odseku je považovaná za uskutočnenie (vybranie) zážitku bez akéhokoľvek nároku na vrátenie kúpnej ceny či dohodnutí nového termínu rezervácie. Príjemca služby (alebo objednávateľ) môže využiť najviac 1x bezplatného zrušenia alebo zmeny rezervovaného termínu a následného rezervovanie nového termínu v rámci doby platnosti certifikátu. Každé ďalšie rušenie rezervácie (druhé a ďalšie) alebo akákoľvek iná zmena v rezervácii v rámci obdobia platnosti certifikátu bude spoplatnené sumou 20, -EUR.

Cena a platobné podmienky

Cena poskytovaných služieb - zmluvné strany sa dohodli na cene objednaných služieb, ktorých poskytnutie prevádzkovateľ zabezpečí a ktoré budú poskytnuté príjemcovi služby, pričom táto cena je uvedená v záväznej objednávke, na webových stránkach alebo oznámená pri telefonickej objednávke. K balíčku bude priložená faktúra so splatnosťou 14 dní. Cena môže byť kupujúcim uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej stránke prevádzkovateľa. Pri bezhotovostnej platbe sa okamihom úhrady rozumie pripísanie finančných prostriedkov na bankový účet prevádzkovateľa.

Spoplatnenie dopravy - ku kúpnej cene (pozri predchádzajúci odsek) bude pripočítaný poplatok za doručenie tovaru stanovený v závislosti na spôsobe zvolenej dopravy v rámci SR:

 • Doručenie certifikátu = 3,5,-EUR

Balné - ku kúpnej cene bude pripočítané balné vo výške 0,5,-EUR

Zvýšenie cien služieb - prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť cenu v prípade, že dodávatelia služieb zvýšia ceny svojich služieb minimálne o 10%. Jednostranné zvýšenie ceny služieb musí prevádzkovateľ bezodkladne oznámiť objednávajúcemu, najneskôr však v čase rezervácie termínu a miesta služby. Zvýšenie ceny je objednávajúci povinný zaplatiť prevádzkovateľovi v lehote, ktorú prevádzkovateľ objednávajúcemu písomne oznámi. Ak zvýšenie ceny služieb presiahne 10% celkovej ceny služieb, má objednávajúci právo od zmluvy odstúpiť alebo je oprávnený si vybrať inú službu v ponuke, ktorá zodpovedá pôvodnej cene zakúpeného darčekového balíčka.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Všetkých aktivít (čerpania služieb) sa osoba uvedená pri rezervácii (príjemcu služieb) zúčastňuje výlučne na svoju vlastnú zodpovednosť. Táto osoba musí sama posúdiť, či je zdravotne a fyzicky spôsobilá k bezpečnému zvládnutiu vybranej aktivity.
 • Príjemca služby je povinný obstarať si všetky potrebné doklady nutné k zaisteniu služby (napr. Cestovné doklady, poistenie, potvrdenie o lekárskej prehliadke a pod.). Zoznam potrebných dokladov mu bude oznámený najneskôr pri rezervácii. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté z neplatnosti alebo neúplnosti potrebných dokladov.
 • Príjemca služby má povinnosť dostaviť sa v dohodnutom termíne (dátum a čas) na miesto konania aktivity. Ak tak neurobí, je služba považovaná za vybranú bez akejkoľvek náhrady škody.
 • Príjemca služby má povinnosť predložiť a odovzdať poskytovateľovi danej služby certifikát k letu.
 • Príjemca služby má povinnosť zabezpečiť sprievod a dohľad dospelej osoby pri účasti osoby mladšej ako 15 rokov alebo osoby, ktorej zdravotný stav to vyžaduje.
 • Príjemca služby má povinnosť zabezpečiť súhlas zákonného zástupcu pri účasti osoby mladšie ako 18 rokov (bez jeho sprievodu).
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje prostredníctvom tretej strany zabezpečiť na mieste uskutočnenie služby zodpovednú osobu (ďalej len inštruktor), ktorá preškolí príjemca služby a zoznámi ho so všetkými povinnosťami a podmienkami, ktorými sa musí riadiť po dobu uskutočnenia služby.
 • Príjemca služby zodpovedá za škodu spôsobenú pri nedodržaní pokynov inštruktora, s ktorými bol oboznámený pred uskutočnením služby. Príjemca služby má povinnosť uhradiť škody, ktoré spôsobil poskytovateľom služieb v rámci čerpania služieb pri nedodržaní inštrukcií od poskytovateľa služieb.
 • Príjemca služby je oprávnený si za seba zaistiť kedykoľvek pred poskytnutím služby náhradníka. Tejto osobe potom musí byť odovzdaný certifikát k letu a náhradník musí spĺňať podmienky uvedené v informáciách k danej aktivite (napr .: vek, zdravotný stav, lekárske potvrdenie) a súhlasiť s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú objednávajúci uzavrel s prevádzkovateľom, ako aj s týmito obchodnými podmienkami.

Zmeny dohodnutých podmienok

Objednávajúci či príjemca služieb je oprávnený si bez uvedenia dôvodu za paušálny poplatok vo výške 30,-EUR vybrať inú službu z ponuky, ktorá zodpovedá pôvodnej cene zakúpenej služby. Zmenu služby je možné vykonať najneskôr v chvíľu rezervácie, vždy však iba v rámci doby platnosti certifikátu. Celková platnosť certifikátu sa tým nemení.

Odstúpenie od zmluvného vzťahu

Objednávajúci či príjemca služieb môže počas doby platnosti certifikátu na let do okamihu dojednania rezervácie odstúpiť od zmluvy za storno poplatok vo výške 50% z ceny darčekového poukazu. Podmienkou je zaslanie certifikátu späť prevádzkovateľovi.

Objednávajúci či príjemca služieb má ďalej právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 1. V prípade závažného porušenia povinností zo strany prevádzkovateľa
 2. V prípade zvýšenia cien služieb dodávateľmi tovaru o viac ako 10% (viď. Odstavec "Zvýšenie cien služieb")

Objednávajúci, ktorý je spotrebiteľom, (spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) má podľa § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bola zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón), a to bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa rozhodne objednávajúci využiť tohto práva, musí odstúpenie od zmluvy doručiť najneskôr do 14. dňa od prevzatia certifikátu. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže objednávajúci odstúpiť podľa uvedeného zákonného ustanovenia od zmlúv:

 1. na poskytovanie služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia
 2. na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli dodávateľa
 3. na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu
 4. na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal
 5. na dodávku novín, periodík a časopisov
 6. spočívajúcich v hre alebo lotérii.

Prevádzkovateľ môže odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 1. V prípade zrušenia služieb poskytovaných externými dodávateľmi; s plnou peňažnou náhradou škody v podobe inej aktivity v hodnote pôvodne dohodnutých služieb. O zrušení služieb je prevádzkovateľ povinný príjemcu služieb bezodkladne informovať, najneskôr pri rezervácii.
 2. Z důvodů porušení povinností ze strany objednávajícího či příjemce služeb stanovených touto smlouvou, a to bez náhrady škody.

Odstoupení od smlouvy některé ze smluvních stran se provádí písemně, a to nejpozději do 2 dnů od skutečnosti, na jejímž základě je možné odstoupit.

Ešte neexpedovanou objednávku je možné stornovať mailom zaslaným na info@vyhliadkovelety.eu. V písomnej forme musí storno obsahovať číslo objednávky. Toto číslo je uvedené v automatickej odpovedi, ktorú dostanete na váš kontaktný e-mail po úspešnom vytvorení objednávky.

Finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom. V súlade s ustanovením Občianskeho zákonníka §53 odst.10 vraciame financie najneskôr do 30 dní od podania oprávnenej požiadavky. Z predajnej sumy máme právo odpočítať náklady na balné a poštovné.

Reklamácie

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobe uvedenej pri rezervácii letu (príjemcovia služby) poskytnutie služieb špecifikovaných v certifikáte na let v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Poskytovateľ vydá príjemcovi služieb písomné potvrdenie o tom, kedy uplatnil reklamáciu, čo je jej obsahom a aký spôsob jej vybavenia požaduje. Ďalej vydá príjemcovi služieb potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie. Pre prípad zamietnutej reklamácie poskytovateľ príjemcovi služieb vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia.

Ak dôjde k objektívnym okolnostiam nezávislom na vôli prevádzkovateľa, v dôsledku ktorých príjemca služieb plne nevyčerpal zaplatené služby, nevzniká, pokiaľ nie je dohodnuté inak, nárok na zľavu z ceny týchto služieb.

Prehlásenia o ochrane osobných údajov

Uskutočnením objednávky dáva klient poskytovateľovi výslovný súhlas s aplikáciou Obchodných podmienok a zároveň/a tým so spracovaním osobných údajov o klientovi, ktoré tento poskytol, a to v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Upozornenie

Na základe nariadenia Komisie (ES) č. 8/2008 sa vyhliadkové lety prevádzkované v súlade s Povolením na prevádzkovanie leteckých prác dňom 15.7.2008 ruší. Čo to znamená pre zákazníka? Prakticky nič. Prevádzkovanie vyhliadkových letov od 16.7.2008 spadá do kategórie obchodnej leteckej dopravy, ktorá so sebou ale prináša administratívne a finančné zaťaženie ako u veľkých leteckých spoločností. Vyhliadkové lety teda budú ponúkané len z niekoľkých málo letísk, ktoré tieto veľmi náročné podmienky spĺňajú. Z ostatných letísk, kde leteckí prevádzkovatelia nemajú toto povolenie (např.letecké záujmové združenie ako napríklad aerokluby) je však aj naďalej možnosť letov, avšak nejedná sa podľa platnej legislatívy o vyhliadkové lety, ale o lety pozorovacie, zoznamovacie a fotolety. Takto budú uvádzané názvy letov aj v našej ponuke. Môže sa teda stať, že Vami vybraný rokov sa nebude nazývať vyhliadkový let, ale rokov zoznamovacie, pozorovací alebo fotolety.

Všeobecné zmluvné podmienky sú platné s účinnosťou od 1.8.2011.